‘TIMEJUMP’ WEDSTRIJDREGLEMENT

Het wedstrijdreglement ‘TIMEJUMP’ is verkrijgbaar hetzij op schriftelijk verzoek, vergezeld van een gefrankeerde enveloppe, aan de MIVB, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningstraat 76, hetzij op de website www.mivb.be, hetzij ter plaatse bij de MIVB, Koningstraat 76 te 1000 Brussel.

DE WEDSTRIJD

Deze wedstrijd wordt ingericht door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, met maatschappelijke zetel Koningstraat 76 te 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Brussel) onder het nummer 0247.499.953 (de MIVB).

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat men volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle punten van het reglement alsook met alle beslissingen die de MIVB tijdens of op het einde van de wedstrijd zou nemen.

Elk feit van bedrog, poging tot bedrog en niet-inachtneming van het reglement heeft tot gevolg dat de deelnemer van de wedstrijd wordt uitgesloten. De MIVB behoudt zich het recht voor gelijk welke deelnemer van het spel uit te sluiten indien ze vermoedt dat de betrokkene deel uitmaakt van een groep van professionele wedstrijdspelers. Evenzo behoudt de MIVB zich het recht voor gelijk welke deelnemer van het spel uit te sluiten indien ze vermoedt dat de betrokkene op welke wijze ook vals speelt. In een dergelijk geval is geen enkele betwisting mogelijk en kan er geen schadevergoeding worden geëist.

De kleinste inbreuk op het reglement leidt tot de uitsluiting van de deelnemer.

De MIVB behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel daarvan te wijzigen, uit te stellen, te verkorten of te annuleren indien de omstandigheden zulks vereisen. De MIVB is op geen enkele wijze aansprakelijk.

INSCHRIJVEN VOOR DE WEDSTRIJD

Om geldig te zijn moet men zich inschrijven met behulp van het deelnemingsformulier. De deelnemers moeten het formulier invullen met hun naam, e-mailadres en telefoonnummer. De MIVB is niet aansprakelijk indien een deelnemer onjuiste gegevens (adres, telefoonnummer…) invoert. Onvolledige of onjuiste deelnemingsformulieren worden geweigerd.

De MIVB is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen in verband met het downloaden van de toepassing.

De uiterste inschrijvingsdatum voor deelname aan de wedstrijd is vastgesteld op 31/12/2014 om middernacht.

WIE?

 • Al wie ten minste 18 jaar oud is, mag aan de wedstrijd deelnemen.
 • Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen voor zover ze daarvoor de uitdrukkelijke toelating hebben gekregen van een van hun ouders of voogden. Neemt een minderjarige deel aan de wedstrijd, dan gaat de MIVB ervan uit dat hij/zij de toelating van zijn/haar ouders of voogden heeft gekregen. Kan de minderjarige deze toelating niet voorleggen, dan kan hem/haar gelijk wanneer het recht worden ontnomen om aan deze wedstrijd deel te nemen.
 • Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.
 • Om deel te nemen kan elke speler zich inschrijven via zijn e-mailadres.
 • Eén deelname per persoon.In geval van meerdere deelnames per persoon, komt alleen de eerste deelname in aanmerking.

 • WAT – PRIJZEN?

  Speel Timejump en probeer een van de vele door de MIVB aangeboden prijzen te winnen: 10 X 2 plaatsen voor een gastronomisch uitje met de ‘Tram Experience’, 20 X 2 filmplaatsen of ook tassen, USB-sleutels of hoezen voor iPhone in de kleuren van de MIVB.

  HOE?

  De wedstrijd staat open voor spelers die alle 15 spelniveaus afwerken. Gezien het de bedoeling is zoveel mogelijk punten verzamelen, mogen spelers het spel zoveel spelen als ze willen alvorens zich in te schrijven. Om bij de winnaars te horen, haal je dus zoveel mogelijk punten.

  De deelnemers moeten ook de volgende schiftingsvraag beantwoorden:

  Hoeveel ritten* zal de MIVB tijdens het jaar 2014 hebben gemaakt?
  (* Door de MIVB op officiële wijze bekendgemaakt eind januari 2015 via haar website)

  SELECTIE VAN DE WINNAARS

  Op het einde van de wedstrijd wordt er aan de hand van de scores vastgesteld wie de winnaars zijn. In geval van ex aequo wordt de 1ste speler die de hoogste score heeft behaald en de schiftingsvraag juist heeft beantwoord, aangewezen tot winnaar. Heeft niemand de schiftingsvraag juist beantwoord, dan wordt die speler tot winnaar aangewezen van wie het antwoord het dichtst in de buurt komt van het juiste antwoord op de schiftingsvraag.

  Toekenning van de prijzen: alleen de winnaars worden  verwittigd via e-mail, ten laatste één maand na aflopen van de wedstrijd. De winnaars (in het bezit van hun identiteitskaart) kunnen hun prijs afhalen op de maatschappelijke zetel van de MIVB. In geval van verzending van de prijzen per post, zijn de verzendingskosten ten laste van de winnaars indien zij niet in België wonen.

  Reclame voor of het gebruik van producten en/of diensten wordt geduld met het akkoord van de vertegenwoordigers van de merken of de betrokken adverteerders.

  COMMUNICATIE

  Tijdens of na de wedstrijd is er geen briefwisseling of telefoonverkeer over de wedstrijd mogelijk.

  PRIVACY

  Alle persoonsgegevens die de deelnemers via de website van de MIVB of ter gelegenheid van de wedstrijd meedelen, worden bewaard in een databank die de MIVB beheert. Bij toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verwerkt de MIVB de persoonsgegevens die de deelnemers aan de wedstrijd haar bezorgen. Door aan de wedstrijd deel te nemen stemmen de betrokken personen uitdrukkelijk in met deze verwerking. Deze gegevens worden verwerkt met als doel te kunnen communiceren met de deelnemers en alle nuttige controles te verrichten om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren, meer bepaald ter preventie en controle van eventuele feiten van bedrog.

  Met de uitdrukkelijke instemming van de deelnemers mag de MIVB de verzamelde gegevens ook gebruiken om rechtstreeks te communiceren met de betrokken personen om hen informatie te verstrekken over haar producten en diensten, promoties of kortingen op te sturen of om statistische studies te maken.

  Met de uitdrukkelijke instemming van de deelnemers mag de MIVB de verzamelde gegevens ook aan haar partners bezorgen voor doeleinden van direct marketing.

  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer gratis en op eenvoudig verzoek aan de MIVB, op haar maatschappelijke zetel in de Koningstraat 76 te 1000 Brussel, de mededeling van zijn persoonsgegevens verkrijgen en, desgevallend, de verbetering en/of het wissen van onjuiste of onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen. Evenzo kan de deelnemer zich gratis verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. De MIVB is niet aansprakelijk voor welke schade ook die voortvloeit uit het gebruik door derden van de persoonsgegevens van de deelnemer.

  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MIVB

  De rol van de MIVB is uitsluitend beperkt tot het organiseren van de wedstrijd en het leveren van de prijzen. Ze kan niet worden beschouwd als een producent van diensten of als een dienstverlener. De prijzen kunnen geen aanleiding geven tot een afgifte in geld of een ruil. De winnaars mogen de prijzen niet aan een andere persoon afstaan. De MIVB is niet aansprakelijk voor klachten of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het al dan niet toekennen van een prijs, geschenk of winst en evenmin voor het feit dat een prijs, geschenk of winst defect is of niet werkt.

  De MIVB is niet aansprakelijk voor het eventueel in gebreke blijven van haar sponsors/leveranciers met betrekking tot de afgifte van de prijzen. De MIVB is niet gehouden een andere prijs te leveren indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te bezorgen. De MIVB mag echter steeds een gelijkwaardige prijs aan de winnaar(s) overhandigen.

  GESCHILLEN

  Het Belgisch recht is toepasselijk en geschillen worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.

  Meer inlichtingen: www.mivb.be